BORAS_logga_150

Lästips

Nedan ges förslag på lästips! Kontakta oss gärna om du har fler förslag på läsning som berör innovation inom hållbar stadsutveckling!

Jakten på den perfekta ersättningsmodellen

Tillitsdelgationen har fokuserat på ersättningsmodellernas styrande effekter och hur de kan främja kvalitetsutveckling och effektivitet. Genom intervjuer tog de reda på hur medarbetare i ett par landsting och kommuner uppfattar olika ersättningsmodeller och deras förmåga att ta tillvara på kompetens och förslag på förändring. 

Av: Tillitsdelegationen

Förändra radikalt – annorlunda, bättre och billigare. Tjänstedesign för offentliga sektorn

Syftet var att med ett litet antal kommuner pröva metoder och angrepps- sätt för att utveckla nya lösningar på stora utmaningar. I den här e-boken berättar vi om de nio projekten, metoder som använts och erfarenheter vi gjort på vägen. 

Av: SKL

En idébok om brukar och patientmedverkan som inslag i kommuners, landstings och regioners styrning
Frågan om att ta tillvara den erfarenhetskunskap och det engagemang som finns hos brukare av olika kommunala välfärdstjänster och hos pati- enter i hälso- och sjukvården är aktuell på många sätt. Det finns stor potential för ökad träffsäkerhet på individnivå, för utveckling av verksamhe- ter och högre grad av måluppfyllelse. Här och var uttalar man också ambitionen att skapa medverkan från brukare och patienter i sin ledning och styrning. På olika sätt engageras enskilda brukare, patienter och närstående. Den samlade kunskapen hos brukares och patienters intresse- organisationer fångas på nya sätt.  

Av: SKL

NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa normkreativa lösningar – det vill säga lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara.

Produkter, tjänster, miljöer och andra lösningar begränsar idag många människor för att de skapats utifrån en alltför snäv förståelser för användares verkliga behov. En anledning är att det ofta saknas kunskap om hur normer och värderingar påverkar resultatet av innovations- och utvecklingsarbete. Det här materialet stödjer utvecklare i att både analysera brukares behov, och omsätta kunskapen i nytänkande och värdeskapande lösningar. 

NOVA består av en box med 52 metodkort. Storleken på boxen är 120x190 mm. 
AV: Marcus Jahnke

Innovation är inte att kläcka en god idé. Det är att få idén och sedan genomföra den.
Denna guide bygger på bidrag från forskningsantologin "Leda mot det nya" som är utgiven av tidningen Chef i samarbete med Vinnova.

Exempelsamling över arbetet med innovationsfrågor i offentlig verksamhet.

Vi har lång erfarenhet med de metoder och är medvetna om att det tänkesätt, vi går in ett projekt är avgörande för projektets resultat. Till exempel helt från projektstart är det viktigt att vi tänker på makt och genomförande, och att vi testar kontinuerligt våra idéer och involverar slutanvändare. Det kräver övning, utforma en verkstad eller en längre utvecklingsprocess - därför vill vi stödja dig i sammansättningen av en process baserad på dina mål och tidsram.

Public Sector Innovation Toolkit. Verktygslådan har utvecklats för att hjälpa enskilda tjänstemän, team i den offentliga sektorn och myndigheter som vill öka omfattningen och effektiviteten i sina innovations-ambitioner. På denna hemsida finns verktyg som har utvecklats för att ge praktiska råd om att främja innovation. Även om detta Toolkit är avsedd att användas av den australienska offentliga sektorn, välkomnas att andra tjänstemän använder sig av verktygen.