INNOVATIONSPLATTFORM BORÅS
- en av sex innovationsplattformar i Sverige


Innovationsplattform Borås är en arena som stöttar innovationer från idé till implementering i Borås. Plattformen finansieras av VINNOVA mellan år 2016 och augusti 2019 och är en fortsättning på Innovationsplattform Norrby (2014-2016).

Vad är en innovation?

En innovation skiljer sig från en från ständiga förbättringar genom att vara implementerandet av nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden.

Varför behövs innovationer?

Drivkrafterna för innovation är flera, bland annat globaliseringen, utmaningar rörande miljö och hållbarhet samt den demografiska utvecklingen där färre personer i arbetskraften måste kunna försörja en åldrande befolkning.

Hur många "innovationsplattformar" finns i Sverige?

Sex plattformar finns nationellt, dessa är lokaliserade i Stockholm, Malmö, Göteborg, Lund, Kiruna och Borås. Plattformarna samarbetar och stöttar varann under satsningens gång. Målet är att stödja arbetet mot en hållbar stadsutveckling genom att överbrygga stuprör samt arbeta över verksamhetsgränser och myndighetsgränser, med fokus på förebyggande arbete.

Vad är syftet med Borås Stads Innovationsplattform?

Stärka stadens innovationskapacitet och organistaionens förmåga att lösa komplexa och sammansatta samhälls- och hållbarhetsutmaningar genom samverkan med akademi, näringsliv och civilsamhälle.

Plattformen syftar på lång sikt till att öka stadens kapacitet (förmågan att kunna mobilisera resurser och kunskap) och kapabilitet (förmågan att lösa komplexa problem, lära, samverka, analysera och överkomma organisatoriska hinder) när det handlar om komplexa samhällsutmaningar.

Vilka är de förväntade effekterna?

  • En påverkan på stadens innovationssystem
  • Ökad kapacitet att hantera komplexa hållbarhetsutmaningar
  • Ökad förmåga till arbete över organisatoriska gränser
  • Mer kreativitet och engagemang för en hållbar utveckling

Om du är intresserad av att veta mer du välkommen att kontakta projektledaren
Carola Samuelsson på Borås Stad.

En fortsättning på Innovationsplattform Norrby

Innovationsplattform Borås är en direkt fortsättning på Innovationsplattform Norrby som drevs 2013–2015 av samma aktörer.

Innovationsplattform Norrby syftade till att bygga upp en arena för samverkan mellan kommun, näringsliv, akademi och medborgare, i syfte att tillsammans arbeta med utmaningar inom hållbar samhällsbyggnad. Målet var att plattformen skulle resultera i idéer för hur vi kan arbeta vidare med dessa utmaningar, vilket kan leda till nya lösningar och innovationer.

Inom plattformen sågs Norrby som ett living lab, där nya lösningar i form av till exempel nya avfallssystem, medborgartjänster och bostadslösningar forskades fram och testades tillsammans med Norrbyborna. Flera samverkansaktiviteter arrangerades i form av tankesmedjor, plattformsträffar och workshops vilket resulterade i nya projektidéer och innovationer.

Mer information om Innovationsplattform Norrby ges i projektrapporten och slutrapporten till projektet.

Koordineringsgruppen för plattformen är:

Carola Samuelsson
Projektledare
Borås Stad
carola.samuelsson@boras.se
Heiti Ernits
Forskare
RISE
heiti.ernits@ri.se
Stefan Dahlin
Innovationrådgivare
Högskolan i Borås
stefan.dahlin@hb.se
Partners:
Med finansiering av:

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form