Borås Vision 2025

September 26, 2018
Lästips
Extern länk

Vision 2025 togs fram 2012 av Kommunfullmäktige i Borås Stad. Allmänheten gavs möjlighet att bidra med tankar via webben, Visionen var att sätta strategiska mål inom de tre sfärer som kräver långsiktig hållbarhet; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Målbilden delades upp i 7 strategiska områden:

1. Människor möts i Borås

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsätt- ningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvars- fulla vuxna.

3. Företagandet växer genom samverkan

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan nä- ringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.

4. Livskraftig stadskärna

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, handel och upplevelser.

5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.

6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön.

7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kom- mande generationer får en hälsosam och god miljö.

Här kan du ladda ner en pdf med hela visionsdokumentet.

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form