Deltidsrapport från de sex innovationsplattformarna

January 23, 2019
Rapporter
Extern länk

Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen

2012 lanserade Vinnova, Sveriges myndighet för innovation, utlysningen ”Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer”. Fyra städer beviljades medel för att etablera innovationsplattformar; Malmö, Lund, Borås och Göteborg. Detta blev den första fasen i ett arbete med att bygga upp och stödja utvecklingen av innovationer för hållbar stadsutveckling.

"Under 2016 – 2018 pågår fas två i satsning- en, där nu även Kiruna och Stockholm med- verkar. Arbetet i denna fas handlar om att testa sätt att adressera strukturella hinder som motverkar innovation och städernas förmåga att ställa om till en mer hållbar stadsutveckling, hinder som delvis identifie- rades under fas ett.

Inom ”Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer” arbetar de sex innovations- plattformarna i Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm tillsammans för att stärka de enskilda plattformarnas innovationsarbete. Det handlar delvis om att lära oss inom och mellan plattformarna men också om att bygga lärande mellan lokala, regionala och nationella organisationer och beslutsnivåer i samhället. Målet är att effektivt sprida erfarenheter, lärdo- mar och lösningar som kan undanröja hin- der och bygga kapacitet och strukturer för innovationsledning för en hållbar utveckling av städer. Vi har också för avsikt att gemen- samt lyfta och beskriva hinder som plattformarna, städerna och kommunerna inte kan påverka själva till den myndighet eller aktör som har inflytande i frågan.

Plattformarna håller regelbundet träffar som samlar olika nationellt och regionalt verk- samma aktörer för gemensamt utbyte och lärande. Det genomförs publika evenemang för en större spridning och kunskapsinhämtning. Projektet ska också bidra till utvecklingen av en ny forskningsdisciplin kring städer och innovation.

Arbetet med nationell samverkan koordineras och processleds på uppdrag av de sex innovationsplattformarna av RISE under 2016-2019 (augusti).

LADDA NER PDF

Rapport producerad av Anna-Karin Stoltz Ehn och Jenny Lööf, på RISE

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form