Förstudie: Finansieringsmodeller för förebyggande arbete

February 22, 2019
Implementerade innovationsprojekt
Extern länk
Borås Stad fick genom projektet ”Innovationsplattform Borås”, medel från Vinnova inom utlysningen "Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer 2017". Ett av målen i Innovationsplattform Borås är att studera om vi kan arbeta mer förebyggande och minska s.k. efterhandskostnader. Projektet hade som ambition att utveckla två olika finansieringsmodeller för att möjliggöra fler satsningar på förebyggande arbete inom kommunen.

Dessa (piloter) var:

1.Markvärme för gångtrafikanter, cykelvägar och idrottsplatser i syfte att minska fallolyckor och möjliggöra för aktiviteter även utomhus.

2.Höja barn- och ungas resultat i skolan

Bristen på finansieringsmodeller som möjliggör förebyggande arbete och uppföljning av effekter utgör ett återkommande problemområde inom smarta och hållbara städer. Projektets avsikt var att söka nya lösningar med potential till spridning och nyttiggörande utanför de traditionella och befintliga aktörerna inom respektive område. I den första fasen av projektet planerades och avgränsades uppdragets omfattning. Därefter preciserades finansieringsmodellerna för de två valda områdena genom inläsning, intervjuer och workshops, med identifierade intressenter. Utkast till finansieringsmodell växter successivt fram och i delrapporteringen blev en tydligare målbild för hur framtida arbete och färdigställande ska genomföras. En prototyp till modell för ”Klusterfinansiering” och ”Klusterorganisering” som omfattar kommunen som helhet men även näringsliv och andra intressenter i samhället samt en beskrivning av hur processer, organisering, ansvar bör etableras för att nå ett mer proaktivt agerande.

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form