Hack the City 2.0

January 17, 2020
Färdiga innovationsprojekt
Extern länk

Hack the City 2.0

Hack the City 2.0 är ett projekt som ingår i Vinnovas programsatsning Social innovation. Projektet pågick under hösten 2019 och utgör steg 1 i programmet. Samarbetsparter är Borås Stad, Science Park Borås, Youth2020, Navet och Drivhuset. Urban Talks, Borås Stads förvaltningsöverbryggande arbetsgrupp som arbetar med publika evenemang kopplade till stadsutveckling och samhällsfrågor, är koordinerande projektpart.


Målgruppen för projektet är ungdomar och unga vuxna mellan 17-29 år. Det övergripande syftet har varit att försöka öka ungas inflytande i stads- och samhällsutvecklingen, främja ungas innovationskraft och förändra kommunala delaktighetsprocesser. Inom ramarna för projektet har hackathon testats och utvecklats som en modern metod för att att göra just detta. Projektet har genererat en metodbok som beskriver hur hackathon kan användas för att öka ungas inflytande.

18 oktober testades metoden tillsammans med ca 80 gymnasieelever från Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. Under en förmiddag fick eleverna hacka olika utmaningar kopplade till hållbar stadsutveckling och pågående stadsutvecklingsprojekt. På plats fanns tjänstemän från olika förvaltningar och representanter från projektets samarbetsparter. Delar av metoden har använts i ytterligare två evenemang anordnade av Urban Talks som har riktat sig till yngre åldrar och handlat om utvecklingen av en ny stadsdel. Responsen på alla evenemang som anordnats inom projektet har varit överväldigande positiv, inte minst från unga själva. Metoden anses därför lämplig att använda i det ungdomsdemokratiska arbetet och har fångats upp av ungdomsstrategen i kommunen.

Målsättningen med projektet, parallellt med metodutvecklingen, har varit att skapa förutsättningar för en innovationshubb där unga kan få stöd att gå från idé till handling; hubben är tänkt att bli ett nav som kopplar samman civilsamhället med tjänstemän/offentlig sektor, utbildningsinstanser, politiken och entreprenöriella stödfunktioner. Projektet har sökt medel för steg 2 i programmet och planerar, om Vinnova beviljar ansökan, att starta upp innovationshubben tillsammans med projektets samarbetsparter, implementera metoden i dess verksamhet och sprida den nationellt och internationellt.

En metodbok om hackathon och en slutrapport för projektet.

Projektet i media:

Artikel på Borås Stads hemsida

https://www.boras.se/nyheter/nyheter/fulltavgodaideeromstadsutvecklingpahackjam.5.377a4c0d16ddc732b51582d.html

Artiklar i BT:

http://www.bt.se/boras/har-far-barnen-forma-det-nya-gasslosa/

http://www.bt.se/boras/barn-fick-bli-stadsplanerare-for-en-dag/

Projektet har dessutom medverkat i P4 Sjuhärad och Borås Stads personaltidning Saxen.

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form