RAPPORT: Inkluderande medborgarskap

July 13, 2018
Rapporter
Extern länk

Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby

Föreliggande rapport är nummer trettiofyra i rapportserien Vetenskap för profession. Syftet med rapportserien är dels att redovisa resultat från pågå- ende och avslutade forskningsprojekt vid högskolan, dels att publicera inlägg i en pågående diskussion kring forskningens inriktning och tilläm- pade metoder inom ramen för verksamhetsidén Vetenskap för profession. Planen är en årlig utgivning på fyra till sex rapporter. Kommitténs uppgift är att ansvara för bedömning av bidrag till serien och därigenom medver- ka till en hög kvalitet på publicerade rapporter. I särskilda fall kommer externa experter att anlitas för bedömningar.

REDAKTIONEN BESTÅR AV
Redaktör: Björn Brorström, rektor
Biträdande redaktör: Kim Bolton, professor, Jenny Johannisson, vicerektor
Teknisk redaktör: Jennifer Tydén, kommunikatör

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form