Projektstudion – ett arbetssätt för komplexa projekt

September 25, 2015
Pågående innovationsprojekt
Extern länk

En arbetsmetod för en mer effektiv och sammanhållen stadsplaneringsprocess.

Projektstudion är en metod och ett arbetssätt som syftar till att underlätta problemlösning och främja samarbete över sektors- och förvaltningsgränser när det kommer till komplexa projekt som kräver samverkan och en blandning av kompetenser. Arbetet i projektstudion kan pågå under olika lång tid och mer eller mindre intensivt, beroende på projektets karaktär eller uppdraget som ges eller utifrån de problem och utmaningar som upptäcks under arbetets gång. Detta innebär också att varken studiodeltagarna eller processledaren vet från början hur mycket resurser eller tid som kommer att krävas för att nå resultat.

Samla kompetenser

Projektstudion baseras på intensivt samarbete, vilket innebär att studio-deltagarna jobbar ihop mer eller mindre intensivt under en sammanhållen period (det kan handla om att jobba ihop intensivt under hela dagar, och ibland veckor beroende på projektets komplexitet). Genom att samla kompetenser, lära av varandras erfarenheter och genom att få möjlighet att tillsammans ‘vrida och vända’ på utmaningar kan komplexa problem hanteras på ett effektivt sätt.  Projekstudioarbetet initieras utifrån ett uppdrag från linjen eller från politiken och avlutas genom att leverera ett resultat till linjen eller till politiker som sedan hanterar resultaten.  Projektstudion kan användas som ett tillfälligt redskap för att “komma framåt” i pågående processer, komplexa projekt eller för “tvärs frågor” som måste lösas över sektors- eller förvaltningsgränser. De grovt uppdelade faserna som kan uppstå i studioarbetet: problemlösning, lärande, realisering och återkoppling driver processen framåt och sker inte nödvändigtvis linjärt vilket modellen ovan ger sken av. Projektstudioarbetet drivs och processleds av en eller flera studioledare och resultatet implementeras och tas hand om uppdragsbeställaren.

Temporär organisation

Borås Stad har etablerat en temporär organisation och har allokerat resurser (rum; teknologi; verktyg; kompetens m.m.) för att möjliggöra samplanering över förvaltnings- och bolagsgränserna när det kommer till komplexa stadsplaneringsprojekt och/eller problemlösning som kräver kunskaper från flera discipliner och/eller samordning eller koordinering mellan förvaltningar och politiska nämnder. Arbetet i projektstudion leds ofta av en processledare (nota bene: namnet projektstudio har ifrågasatts, och det finns de som menar att det borde heta processtudio, för att slippa konnotationer till projekt och linjära logiker och istället betona de relationella och sociala processer som sker i studioarbetet; men inarbetade namn ändrar man inte så lätt på). Projektstudion är ett organisatoriskt experiment för att pröva och utvärderar nya former för samverkan, problemlösning och koordinering inom stadsplaneringsområdet. Modellen bygger på att tjänstemän och politiker - från olika förvaltningar och nämnder - jobbar ihop intensivt under vissa perioder och begagnar sig av varierande metoder för att underlätta samarbete och lösa problem tillsammans.

Stadens ambition är att motverka/överbrygga stuprörsproblematiken i organisationen. Förvaltningschefer – som ansvarar för olika delar av samhällsbyggnadsprocessen - ser dessutom denna satsning som ett led i att öka (kostnads)effektiviteten, kvaliteten i planarbetet och ”ökad kundnytta”. Projekt-studioformatet har använts och används för att kunna planera Hestraprojektet (Hestra växer) som kommunen anser är ett komplext projekt. Projektstudioformatet ger möjlighet att komma ”nära” planerare och experter i Hestraprojektet, med andra ord blir planeringspraktiker och översättnings-processerna synliggjorda.

LADDA NER METODBOK SOM PDF

LADDA NER RAPPORT OM PROJEKTSTUDION

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form