Rapport: Fri som en fågel- en studie av återprofessionalisering inom Försäkringskassan

February 3, 2020
Lästips
Extern länk

Text från sida 3 i rapporten:

I föreliggande rapport slutredovisas ett samarbete mellan Försäkringskassan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. I en tidigare studie (ISF 2015) har det konstaterats att chefernas bristande tillit till medarbetarna inom myndigheten, i form av detaljstyrning och splittrade arbetsuppgifter, ger anmärkningsvärt dåliga resultat. Problemet är inte ovanligt. I många år har granskningsorgan, forskare, fackförbund och media kritiserat den managementbyråkratiska och NPM-inspirerade styrning som idag dominerar i svensk offentligsektor. Vinden tycks nu ha vänt och jakten på något bättre har inletts. Som ett led i det inrättade regeringen 2016 den så kallade Tillitsdelegationen som bland annat konstaterat att välfärdstjänsterna kan utvecklas om medarbetarna ges större handlingsutrymme.Sedan länge är det väl utrett av forskare att detaljstyrning

Författare: Martin Fransson & Johan Quist

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form