Delrapport 1 av 3 inom projekt "Hållbar jämställdhet - Smart ekonomi" från Borås Stad 2013

January 23, 2019
Rapporter
Extern länk
Projekt Smart ekonomi är ett delprojekt inom Program för Hållbar jämställdhet (Håj) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Borås Stad har medverkat i Håj sedan 2010. Smart ekonomi genomförs i samarbete mellan Botkyrka kommun, Göteborgs Stad, Lycksele kommun, Örebro kom- mun, Borås Stad, Kristinehamn och Karlskoga kommuner och Stockholms läns landsting.

Delprojektet omfattar framtagande av ekonomiska beräkningar hos deltagande kommuner med målet att ta fram konkreta exempel samt att skapa beräkningsmodeller som andra senare kan använda för att ta fram liknade exempel.

SKL har initierat en ”Högnivågrupp för hållbar jämställdhet”. Gruppen består av den högsta politiska ledningen och de högsta cheferna i kommuner och landsting som deltar i programmet (ett 70-tal kom- muner och landsting) och syftar till att stärka förutsättningarna för ett aktivt ägarskap för jämställdhets- frågan och att de förbättringar som uppnås under programtiden blir bestående.

Högnivågruppen har starkt fokus på sambandet mellan jämställdhet, kvalitetsutveckling och ekonomi. Många lyfter fram att det krävs ekonomiska argument för att behålla ”mjuka” frågor på dagordningen - ”money talks”. Beslutsfattare behöver argument och konkreta exempel på att jämställdhetsarbete inte bara handlar om rättvisa och mänskliga rättigheter, utan att det också kan leda till kvalitetshöjningar, effektivitetsvinster och hållbar tillväxt.

LADDA NER PDF

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form