Verklighetslabbet

September 25, 2015
Färdiga innovationsprojekt
Extern länk

Hur kan vi minska matfett och läkemedelsrester i avloppet?

Under våren 2017 pågick Verklighetslabbet i Borås som syftade till att identifiera möjligheter för mer innovativ resurshantering i Borås med fokus på två utmaningar: Att minska matfett och läkemedelsrester i avloppet. 

Fett i avloppet orsakar stopp

Tester, litteraturstudier och omvärldsanalys visar att vägen till minskad mängd fett i avloppet inte går via enskilda lösningar, som ettinsamlingssystem. Kunskapen om problemet, samt hur det kan minskas, behöver stärkas hos invånare och verksamheter men även inom BEM och andra projektpartners. Riktad information kombinerat med ett utvecklat insamlingssystem skulle kunna minska belastningen av fett i ledningsnätet och samtidigt öka återvinningen av fett. En övergripande fettstrategi behöver tas fram och åtgärder bör följas upp och utvärderas i större utsträckning.

Läkemedelsrester; rening och hantering

Läkemedelsrester i avloppet kräver också flera parallella lösningsstrategier. Kartläggning visar svenskars benägenhet att lämna in läkemedelsrester till apoteket är hög och förväntas öka över tid genom apoteksbolagens kommunikationsarbete. De läkemedel som idag slängs i avloppet eller i det brännbara avfallet har också en relativt liten miljöpåverkan jämfört med läkemedelsrester lämnar kroppen efter konsumtion. För BEMs del så bör tekniker för rening av avloppsvatten och avloppsslam från läkemedelsrester men även rening vid centrala källor undersökas vidare, tillsammans med forskare och lokala samarbetspartners.

Förstudie

Verklighetslabbet är nu avslutat. Det finansierades av VINNOVA och drevs av Borås Energi och Miljö tillsammans med RISE, Högskolan i Borås, Borås Stad, AB Bostäder och Apoteket AB. Projektet har varit en av flera förstudier i VINNOVAS nya satsning på verklighetslabb som sker inom ramen för ”Testbädd Sverige”. Målgruppen är primärt offentliga aktörer som är villiga att öppna upp sin kärnverksamhet för utveckling, test och demonstration av innovationer i verklig miljö i samverkan med både näringsliv och användare. I BEMs Verklighetslabb har fett och läkemedelsrester varit prioriterade utmaningar och sökandet efter mer innovativa lösningar har genomförts i samverkan med AB Bostäder, Apoteket AB, Högskolan i Borås, Innovationsplattform Borås och Mobile Info Center. Projektet har innefattat av kartläggning av nuvarande system för hantering av matfett och läkemedelsrester, omvärldsanalys samt test av nya arbetssätt och metoder i framförallt frågan om fett i avloppet. Arbetet inom verklighetslabbet har resulterat i utökad samverkan med offentliga och privata aktörer vilket möjliggjort test av brukarorienterat arbetssätt och nya kommunikationsverktyg för matfett samt provtagning av avloppsvatten för läkemedelsrester. Det samlade kunskaps-underlaget ger också en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form